понеділок, 1 жовтня 2018 р.

Зарубіжна література 2018/2019


Актуальні проблеми шкільного курсу зарубіжної літератури у 2018/2019 навчальному році в умовах гуманізації інформаційного простору

Якщо в однієї людини є яблуко й в іншої є яблуко, то після обміну в них залишиться по одному яблуку. Але якщо в однієї людини є ідея і в іншої є ідея, то після обміну в них залишиться дві ідеї.
Дж. Б. Шоу

            Новітнє суспільство висуває до освіти нові вимоги, однією з яких є формування особистостей, що спроможні ухвалювати неординарні рішення й ефективно налагоджувати взаємини у швидкоплинній реальності. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін – ці риси особистості дуже важливі на сучасному етапі історичного розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до процесу навчання.

         Нині докорінні зміни в освіті орієнтують учителів на відмову від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу і застосування методів, що сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей.
         Пріоритетним напрямом розвитку сучасної вітчизняної та світової освіти є перенесення акцентів зі знань і вмінь (як основних результатів навчання) на формування в учнів системи компетентностей.
         Відтак за умов модернізації української школи актуальним стає компетентнісний підхід в освіті, який пов’язаний передусім з особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання, оскільки грунтується на особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки під час виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Компетентнісний підхід потребує трансформування змісту освіти, перетворення його з моделі, яка об’єктивно існує для всіх учнів, на суб’єктивні надбання одного учня, які можна оцінити. Компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти, які розглядають не як обсяг опанованої учнем інформації, а як здатність школяра діяти у різних проблемних ситуаціях.
         Завдання реалізації компетентнісного підходу відображені у нормативних документах про освіту:Державному стандарті базової і повної загальної освіти, Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів, навчальній програмі із зарубіжної літератури. Найголовнішим і роботі вчителя – словесника є те, що запровадження компетентностей у шкільну практику дозволяє розв’язати  типову для української освіти проблему: коли учні добре опанували теоретичні знання, але не здатні застосувати ці знання у конкретній життєвій  (чи навіть проблемній) ситуації.
         Політик світового масштабу Н. Мандела переконує нас, що «Освіта – найпопулярніша зброя для змінювання світу». Неповторнісь зарубіжної літератури як шкільного навчального предмета полягає у тому, що цінності засвоюються, стають фундаментом особистості, а отже, і всього суспільства лише через яскраве естетичне переживання, що його дає мистецтво, зокрема  мистецтво слова.
         У 2018-2019 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5-9 класах (як зазначається у методитичних рекомендаціях МОН України) здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804  (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html  ).
Звертаємо увагу,  що в 2017 році модернізацію навчальної  програми для 5-9 класів  здійснено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011) у контексті Концепції «Нова українська школа», схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р.
         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 №1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти» затверджено нові навчальні програми із зарубіжної літератури (рівень стандарту та профільний рівень) для учнів 10 -11 класів.
         Документи розроблені на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011року №1392), відповідають ключовим положенням концепції «Нова українська школа».
         Програми створені із урахуванням завдань сучасної освіти, розкривають роль предмета «Зарубіжна література» у формуванні ключових компетентностей, зорієнтовані на позитивний результат. Вони є продовженням чинної програми для 5 -9 класів на основі поєднання жанрово – тематичного, історико – літературного й мультикультурного підходів.
         Навчальна програма із зарубіжної літератури для 10 класу набирає чинності з 1 вересня 2018 року, а для 11 класу – з 1 вересня 2019 року.
         Програми розміщені на офіційному сайті Мон за посиланням : http://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
         Цьогоріч доцільно звернути увагу на нововведені твори із зарубіжної літератури у 10 класі:
Ромен Гарі (Франція) «Повітряні змії»,
Паоло Коельйо (Бразилія) «Алхімік»,
Тумас Йоста Транстремер (Швеція) Лірика,
Мо Янь (Китай) «Геній»,
Сью Тауисед (Велика Британія) Цикл творів про Андріана Моула.
Ніл Річард Маккінон Гейман (Велика Британія) «Чому наше майбутнє залежить від читання» або «Кароліна»,
Йоанна Ягелло (Польща) «Кава з кардамоном».
Надзвичайно важливим у викладанні зарубіжної літератури в 2018-2019 навчальному році  є компетентнісний підхід, що покликаний забезпечити соціалізацію учнів та їхню інтеграцію в сучасне суспільство, сформувати в них стійкі моральні принципи й світоглядні орієнтири, виховати особистість із національною свідомістю, громадянськими якостями й критичним мисленням, здатною до творчого вирішення життєвих задач, саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін та викликів.
Упровадження компетентнісного підходу у викладанні зарубіжної літератури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів дозволить імплементувати передовий іноземний досвід у вітчизняний освітній простір, розбудувати Нову українську школу й сформувати нове покоління громадян України з високою культурою та світоглядом, що спирається на гуманістичний потенціал художньої літератури різних народів.
Засобами предмета «Зарубіжна література» мають бути сформовані такі ключові компетентності (відповідно до Рекомендацій Європейської Ради): 1) спілкування державною мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 3) математична компетентність; 4) компетентності в природничих науках і технологіях; 5) інформаційно-цифрова компетентність; 6) уміння вчитися; 7) ініціативність і підприємливість; 8) соціальна та громадянська компетентності; 9) обізнаність та самовираження у сфері культури; 10) екологічна грамотність і здорове життя.
У процесі вивчення зарубіжної літератури учні набувають (окрім ключових) і предметні компетентності, що є важливими для формування духовно-емоційного світу учнів, їхнього світогляду, моральних цінностей, громадянських якостей.
Предметні компетентності, що залежать від змісту навчального курсу зарубіжної літератури та його методики, полягають у наступному: 
 розуміння літератури як невід’ємної частини національної й світової художньої культури;
 усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва;
 знання літературних творів, обов’язкових для текстуального вивчення та варіативних (за вибором учителя та учнів), осягнення творів у єдності змісту та форми, виокремлення складників та художніх особливостей творів (на рівні сюжету, композиції, образів, поетичної мови, жанру тощо);
 усвідомлення ключових етапів і явищ літературного процесу різних країн, зіставлення з українським літературним процесом;
 знання основних фактів життя і творчості видатних зарубіжних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю вітчизняної та світової культури;
 оволодіння передбаченими програмою літературознавчими поняттями та застосування їх під час аналізу та інтерпретації художніх творів;
 розуміння специфіки оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) та художнього перекладу твору (українською мовою);
 знання українських перекладів творів зарубіжної літератури, імен перекладачів та здобутків вітчизняної перекладацької школи;
 формування читацького досвіду та якостей творчого читача, здібності до створення усних і письмових робіт різних жанрів;
 орієнтування у царині класичної й сучасної літератури;
 порівняння літературних творів і явищ (окремих компонентів і цілісно);
 уміння оцінювати художню вартість творів, творчо-критично осмислювати їхній зміст, визначати актуальні ідеї, важливі для сучасності тощо. 
Запровадження в начальній програмі  для 5-9 класів наскрізних ліній «Екологічна безпека й сталий розвиток» (НЛ-1), «Громадянська відповідальність» (НЛ-2), «Здоров'я і безпека» (НЛ-3) й «Підприємливість і фінансова грамотність» (НЛ-4) сприятимуть забезпеченню компетентнісного підходу в галузі викладання зарубіжної літератури та розбудові Нової української школи.
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання:  журнали «Всесвітня література в школах України», «Зарубіжна література в  школах України»,  газету «Світова література», фаховий перекладацький журнал «Всесвіт»   (http://vsesvit-journal.com).
У власній творчій лабораторії учитель – словесник може скористатися укладеним списком науково- методичної літератури для вчителя:
Нормативні документи
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56; [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.
2. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednyaua-sch-2016/koncepciya.html
1. Абрамович С. Д. Священні книги людства. Веди, Авеста, Біблія, Коран / С.Д. Абрамович. – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 192 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»)
2. Бандура О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навчальний довідник / О. Бандура, Г. Бандура. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
3.      Волошина Н. Й. Наукові основи методики літератури: Посібник / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка та ін.[за ред. Н. Й. Волошиної] – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.
4.      Волощук Е. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения / Е. Волощук, Б. Бегун // Тема. – 1997. – № 1-2. – 248 c.
5.      Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX ст.: Навчальний посібник / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. –
488 с.
6.      Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
7.      Зарубіжна література XIX століття: Посібник [за ред. О. М. Ніколенко,
В. І. Мацапури]. – К. : ВЦ «Академія», 1999. – 360 с. (Серія «Відкритий урок»)
8.      Зарубіжна література XX століття: Посібник [за ред. О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої]. – К. : ВЦ «Академія», 1998. – 320 с. (Серія «Старшокласникам і абітурієнтам»)
9. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
10. Ісаєва О. О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для вчителя / О. О. Ісаєва. – К. : Ленвіт, 2000. – 184 с.
11. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : Монографія / О. О. Ісаєва. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 380 с.
12. Історія зарубіжної літератури XX ст.: Навчальний посібник / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 496 с. (Серія «Альма матір»)
13. Кирилюк З. В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Тернопіль : Астон, 2002. – 259 с.
14. Кичук Н. Формування творчої особистості вчителя / Н. Кичук. – К. : Либідь, 1991. – 222 с.
15. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи / Ж. В. Клименко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 340 с.
16. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 56 класи: Посібник для вчителя / Ж. В. Клименко, О. О. Ісаєва. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2004. – 128 с.
17. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 78 класи: посібник для вчителя / Ж. В. Клименко, О. О. Ісаєва. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок» , 2004. – 128 с.
18. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О. М. Куцевол. – К. : Освіта України, 2009. – 494 с.
19. Куцевол О. М. Світ Шекспіра: Посібник для вчителя / О. М. Куцевол. – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»)
20. Лексикон загального та порівняльного літературознавства [за ред. А. Волкова]. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 636 с.
21. Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 445 с.
22. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. (Серія «Nota bene»)
23. Матвіїшин В. Г. Український літературний європеїзм / В. Г. Матвіїшин. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.
24. Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури: Навчально-методичний посібник / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.
25. Методика преподавания литературы [под ред. О. Богдановой]. – М. : Академия, 2000. – 400 с.
26. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник / Л. Ф. Мірошниченко – К. : Видавничий дім «Слово», 2010. – 432 с.
27. Мірошниченко Л. Ф. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9-11 кл. : Посібник для вчителя / Л. Ф. Мірошниченко, Ю. М. Дишлюк. – Харків : Ранок, 2004. – 208 с.
28. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі / І. Мойсеїв. – К. : Генеза, 2003. – 256 с.
29. Наливайко Д. С. Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму / Д.С. Наливайко, К. О. Шахова. – К. : Заповіт, 1997. – 464 с.
30. Наукові основи методики літератури [за ред. Н. Волошиної]. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.
31. Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво: Посібник для вчителя / О.М. Ніколенко. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 224 с. (Серія «Бібліотека словесника»)
32. Ніколенко О. М. Романтизм у поезії (Г. Гейне, Дж. Г. Байрон, А. Міцкевич, Г. Лонгфелло): Посібник для вчителя / О. М. Ніколенко. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 176 с. (Серія «Бібліотека словесника»)
33. Ніколенко О. М. Сучасний урок зарубіжної літератури: Посібник. 511 класи / О. М. Ніколенко, О. М. Куцевол – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 288 с.
34. Ніколенко О. М. Літературні епохи, напрями, течії / О. М. Ніколенко, В. І. Мацапура. – К. : Педагогічна преса, 2004. – 128 с.
35. Ніколенко О. М. Зарубіжна література: Тести: Посібник / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Т. М. Конєва. та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 352 с.
36. Ніколенко О. М. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо та ін.): Посібник для вчителя / О. М. Ніколенко, І. О. Філіна. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 192 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»)
37. Нямцу А. Е. Идеи и образы Нового Завета в мировой литературе. Часть 1 / А. Е. Нямцу. – Черновцы: Рута, 1997. – 328 с.
38. Нямцу А. Є. Міф. Легенда. Література / А. Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520 с.
39. Нямцу А. Е. Основы теории традиционных сюжетов / А. Е. Нямцу. – Черновцы : Рута, 2003. – 80 с.
40. Оліфіренко С. М. Мандрівка Інтернет-сторінками зарубіжної літератури: Посібник для вчителів і учнів 8-11 класів / С. М. Оліфіренко. – Київ: Грамота, 2007. – 344 с.
41. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
42. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник [за ред. О. І. Пометун]. – К. : АСК, 2004 – 192 с.
43. Професія – вчитель літератури: Словник-довідник [упор. Т. Чередник]. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 140 с.
44. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури: Термінологічний словник [за ред. А. Л. Ситченко] / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр , В. В. Гладишев. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 132 с.
45. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / А. Ситченко. – К. : Ленвіт, 2004. – 304 с.
46. Словник художніх засобів і тропів / автор-укладач В. Ф. Святовець. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 176 с. (Серія «Nota bene»)
47. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія [за заг. ред. Д. С. Наливайка]. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2009. – 487 с.
48. Таранік-Ткачук К. В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури / К. В. Таранік-Ткачук. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 196 с. ; Біла Церква : Дельфін, 2011. – 220 с.
49. Таранік-Ткачук К. В. Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури / К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2008. – 128 с.
50. Чижевський Д. І. Історія російської літератури XIX століття. Романтизм / Д.І. Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 216 с. (Серія «Альма-матер»)
51. Чижевський Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 568 с. (Серія «Альма-матер»)
52. Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов’янських літератур / Д. І. Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288 с. (Серія «Альма-матер»)
53. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 1994. – 360 с.
54. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете. Життя, філософія, творчість: Посібник для вчителя / Б.Б. Шалагінов. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»)
55. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник / Ф. М. Штейнбук. – К. : Кондор, 2007. – 313 с.
Курс зарубіжної літератури в 11-річній загальноосвітній школі поділено на три етапи:
1) 5–7 класи – прилучення до читання,
2) 8–9 класи – системне читання,
3) 10–11 класи творчо-критичне читання.
Вивчення зарубіжної літератури побудовано на поєднанні:
1)                у 5–7 класах проблемно-тематичного й жанрового принципів;
2)                у 8–9 класах – історико-літературного й жанрово-родового принципів;
3)                у 10–11 класах – історико-літературного й мультикультурного принципів.
Така структура дає можливість вивчати твори зарубіжної літератури не тільки за хронологією, а й за принципом концентричного розширення (від простого – до складного, від початкових уявлень про літературне явище або творчість письменника – до поглиблення знань про них).
Структура літературної освіти реалізує принцип перспективності в навчанні, дає можливість учням повертатися до того чи того письменника або етапу літератури в різні періоди, виховує у школярів повагу до книжки, потребу йти поруч з улюбленими творами й митцями протягом подальшого життя.
У 57 класах в учнів мають бути сформовані основні вміння й навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про творчість письменників, окремі жанри, елементи змісту і форми, їхній взаємозв’язок.
У 89 класах учні отримують загальні уявлення про перебіг літературного процесу, школярам запропоновано для вивчення ті художні твори та явища, які репрезентують певну добу і водночас відповідають особливостям саме їхнього віку.
У 1011 класах уявлення про літературний процес та його складники будуть поглиблені внаслідок спеціального текстуального аналізу доволі непростих для розуміння підлітків окремих шедеврів світової літератури («Одіссея» Гомера, «Божественна комедія» Данте, «Гамлет» В. Шекспіра, «Фауст» Й. В. Ґете, соціально-психологічні й філософські романи та п’єси XIXXX століть тощо). Під час викладання літератури в 1011 класах учитель отримає більше можливостей для поглибленого аналізу вершинних творів, до того ж початкові знання про епохи, специфіку літературних напрямів, течій, жанрів, стилів, фонові культурологічні знання учні вже отримають у 89 класах. Повернення до окремих етапів літератури й письменників у 1011 класах відбудеться на новому рівні сприйняття учнів, які стануть старшими за віком і матимуть власний життєвий досвід.
Програма містить обов’язковий і варіативний компоненти (відповідно 80 % : 20 %). У кожному класі запропоновано теми й твори для обов’язкового текстуального вивчення, зокрема поетичні твори для вивчення напам’ять. Варіативний компонент забезпечується можливістю вибору (вчителем та учнями) творів у межах обов’язкових тем, а також для уроків вивчення сучасної літератури, розвитку мовлення, позакласного читання і для уроків із резервного часу. Вибір учнів (в окремих розділах і темах програми) вимагає від учителя відповідного планування уроків, творчості, урахування читацьких інтересів молоді, здатності йти поруч зі своїми вихованцями, допомагати формуванню їхніх духовних потреб та естетичних смаків у сучасний період. Якщо твір, запропонований для альтернативного вивчення, не буде вибраний для текстуального вивчення, його можна вивчати на уроках позакласного читання.
Літературна освіта в основній школі спрямована на розвиток сформованих (у початковій школі) і формування нових компетентностей і компетенцій.
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти програма із зарубіжної літератури для 59 класів забезпечує розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської, загальнокультурної), а також спрямована на формування літературної компетентності, яка передбачає:
1)                            розуміння учнями літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої культури;
2)                            усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу й місця в системі інших видів мистецтва;
3)          знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових етапів і явищ літературного процесу, основних світоглядних позицій видатних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю світової культури;
4)          оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації творів;
5)          формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду;
6)          уміння й навички створення усних і письмових робіт різних жанрів;
7)          уміння орієнтуватися у світі художньої літератури й культури (класичної та сучасної), оцінювати художню вартість творів, порівнювати їх (у різних перекладах; в оригіналах і перекладах, переспівах; утілення в інших видах мистецтва тощо).
Головною метою літературної освіти повинна бути інтелектуальна і духовна культура людини. «Культура відбувається в активності думки і сприйнятті краси та людс ьких почуттів» (англійський філософ О.Н. Уайтхед).
Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством, вміщено у збірниках: Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. 8–11 класи. Книга 1. Тернопіль: Мандрівець, 2016; Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 5 - 7 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ»; Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 8 - 11 класи: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ» (лист МОН України від 29.05.2015  № 14.1/12-Г- 333). Зарубіжна література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 р. зі змінами 2015-2016 рр.).  
Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється українською мовою. Із метою поглиблення комунікативної компетентності варто використовувати художні твори іноземними мовами, які вивчають учні (англійська, німецька, французька та ін.). Порівняння оригіналів і перекладів (за умови належного володіння мовами) стимулюватиме мовну діяльність учнів, краще засвоєння української та іноземних мов.  
                  Навчання учнів в умовах нової української школи потребує використання педагогічних технологій, учитель - словесник може звернути увагу на використання проектної технології, технології критичного мислення, технології творчих майстерень, технології зустрічних зусиль, біоадекватної технології, storytelling як технології вивчення зарубіжної літератури (можна використати матеріали, що знаходяться в режимі доступу:http://ls2527 blogspot.com та http://liturok.in.ua.
         Доцільно звернути увагу вчителя – словесника на використання навчального середовища Learning Apps, яке містить моделі і приклади різноманітних ігор, вікторин, вправ,  кросвордів, які можна легко і досить швидко складати, змінювати і розширювати відповідно до потреб вчителя.
         Глог (інтерактивний плакат) – це мультимедійна веб сторінка або мультимедійний постер, на якій можуть бути представлені тексти, фото, відео, звукові файли, графіка, посилання та ін. Їх можна відправляти на інші ресурси, які приймають html – коди.
         Ще одним перспективним різновидом методу проектів є лепбук. Термін «лепбук» (з англійської – книга на колінах) уперше використала у своїй домашній школі письменниця із Вірджинії Теммі Дабі. Вона узагальнила досвід використання різноманітних міні-книг, автором створення яких була Діна Зайк ще у 80-х роках минулого століття. Етапи створення лепбуку: постановка проблеми, складання плану, створення макета,наповнення лепбука, збір інформації за матеріалом.
         Плейкаст –різновид електоронної тематичної листівки з аудіо -, відео_ та візуальними ефектами (від слів «play» (грати, виконувати) і «broadCast» (широке мовлення). Це свого роду пазл, де можна зібрати разом звук, картину, відео і текст.
У сучасну добу стрімкого розвитку інформаційного суспільства, коли важливо повернути книжку в коло інтересів молоді, потрібно знайти нові для сучасних учнів форми відтворення й творчого перетворення ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8bhjntbM7fSrR8kTLU2hzFZaD58voO7g5VwI1qZSgQ/edit#ghid=1744497099   
художньої інформації, що стане актуальним і цікавим для учня третього тисячоліття

(Додаток Презентація «Вивчення зарубіжної літератури у 2018 2019 н.р.)


Немає коментарів:

Дописати коментар